Vyjádření k novému návrhu VO-R/7 ČTÚ

ČTÚ přišel s návrhem nového VO pro občanské radiostanice (CB radio) v pásmu 27 MHz. Protože nový návrh, mnohdy i díky ne zcela jasné formulaci, budí velké vášně, je na čase si udělat rozbor jednotlivých bodů a vysvětlit si jejich význam i dopad na situaci na CB pásmu. Projdeme si tedy navržené změny a nastíníme i možná řešení tak, aby nedošlo k razantním zákazům nebo omezením, která by pásmo CB vrátila o mnoho let dozadu.

Do této práce se pouštím zejména proto, že jsem „duchovním otcem“ nápadu realizace hotspotů v pásmu CB v ČR, proto cítím zodpovědnost se k návrhu VO vyjádřit. Zároveň provozuji server a spravuji (podle dostupných informací) největší síť hotspotů v ČR.

Výstřižek z návrhu nového VO-R/7

Nejdiskutovanější je bezesporu odstavec 8 článku 2 (viz obrázek výše). Už první věta budí mnoho nejasností. V aktuálně platném VO byl tento odstavec podstatně jednodušší:

„(8) Kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic.“

Nebylo rozlišováno, zda jde o opakovače / Faltusy (jedny opakují samy, druhé na základě ovládání pomocí DTMF), nebo snad jiné neobsluhované stanice. Proto se do této kategorie vešly i tolik diskutované hotspoty. Ovšem nynější návrh na opakovače jako by zapomněl. Najednou přestaly existovat a už jsou jen hotspoty. Provozovatelé opakovačů tedy mají oprávněné obavy, co bude dál. Další hojně diskutovanou otázkou jsou kanály, na nichž opakovače, případně jiné neobsluhované stanice, běží.

Málokdo si totiž bedlivě přečetl odstavec 7 (dnes platného VO) a mohl na základě odstavce 8 (dnes platného VO) nabýt dojmu, že opakovače, případně i další „dálkově ovládané neobsazené stanice“ mohou být pouze na kanálech 18 a 23. Odstavec 8 sice říká, že „Kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic“, ale nijak nezakazuje jejich provoz i na jiných kanálech. Pouze říká, že z kanálů 18 a 23 nikdo nemůže žádný opakovač (nebo něco podobného) vystrnadit.

Proč si to tak myslím? Myslím si to správně? Ano, podívejme se, co se píše v ostatních odstavcích:

„(11) Kanály č. 10 a 19 jsou přednostně určeny pro službu dopravních informací.“

„(8) Kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic.“

„(7) Přenos dat (třída vysílání F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D, A1D, A2D) 5) je možný pouze na kanálech č. 24, 25, 52, 53, 76 a 77.“

Z těchto třech bodů je zcela jasně pochopitelné, jak to tvůrci aktuálního VO mysleli. Tak například kanály 10 a 19 lze použít pro dopravní informace a ty na nich mají jakousi prioritu před rozhovory o tom, co bylo včera k obědu. Stejně tak kanály 18 a 23 – tam mají prioritu neobsluhované stanice před ostatními. Ovšem rapidně odlišná situace je na kanálech 24, 25, 52, 53, 76 a 77. Tady je jasně napsáno, že datové přenosy smí být pouze na těchto zmíněných kanálech, kdežto na jiných rozhodně ne. Zároveň tento odstavec výslovně nezakazuje jiný provoz na zmíněných kanálech. Z výše uvedených formulací je tedy zcela zřejmé, že dopravní informace i dálkově ovládané neobsluhované stanice mohou být provozovány i na všech ostatních kanálech, nejsou – li určeny nebo vyhrazeny pro něco jiného. V kontextu výše uvedeného jsou jak neobsluhované stanice, tak i dopravní informace, posazeny do naprosto stejné úrovně. Nemělo by ani smysl zakazovat, aby se například na kanálu 20 (který nemá žádné vyhrazení / omezení) nesmělo mluvit o dopravní zácpě.

Jak by tedy měl znít odstavec 8? Například takto:

(8) Provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic je povolen pouze na kanálech 18, 23, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, přičemž kanály 18 a 23 jsou určeny výhradně pro neobsazené stanice bez přenosu hlasu přes internet. Při provozu musí být dodrženy tyto podmínky:

Kanály A – L jsem záměrně ještě neuváděl, protože jejich konkrétní čísla jsou předmětem další diskuse (viz níže). Po zralé úvaze a jak teoretickém výpočtu, tak i praktickém ověření víme, že by jich mělo být přibližně 12, aby vše fungovalo tak, jak má. Existuje ovšem technické řešení, jak množství kanálů, potřebných pro provoz hotspotů, vcelku efektivně snížit. O tom si povíme níže v textu.

Odstavec 8 má pod sebou ještě dílčí body, pojďme se na ně podívat podrobně:

(8) a) Pro komunikaci uživatelů stanic mohou být využity pouze dva vzájemně propojené hotspoty. Současné vysílání identické relace prostřednictvím více hotspotů je vyloučeno;, píše se v návrhu VO. Ve skutečnosti to znamená „hotspoty povolujeme, ale nesmí být použity k tomu, aby plnily svůj účel“. Nezlobte se na mě, prosím, vážení navrhovatelé, ale toto je naprosto likvidační nařízení. Hotspoty, budou – li propojené pouze dva, naprosto popírají smysl sítě hotspotů, která tu byla legálně provozována po téměř tři roky. Proč bychom měli jako jediní na světě provozovat hotspoty jinak, než je ostatní provozují? Má toto opatření smysl v případě, že budou vyhrazeny konkrétní kanály? Je – li kanál vyhrazen pro hotspoty, pak je přece zcela lhostejno, kolik hotspotů na něm vysílá, nemám pravdu? Víte, vážení navrhovatelé, že CB radio bylo odjakživa používáno právě ke skupinovým hovorům, tedy ne ve smyslu point to point, ale ve smyslu peer to peer? Možná tyto pojmy vypadají stejně, ale za dobu své CB i radioamatérské praxe jsem se málokdy setkal s tím, že by někdo vyžadoval privátní kanál pro komunikaci pouze dvou osob. Právě k tomuto účelu jsou vhodné telefony, ale ne CB radio. Prosím o odstranění tohoto bodu, nemá žádné logické opodstatnění, snad jen že by vyšel vstříc nejhlasitější menšině odpůrců hotspotů z řad věčně opilých operátorů z okolí České Lípy, kteří v síti hotspotů škodí jak mohou, například neustálým obtěžováním prázdnými relacemi (bez informačního obsahu – zakázáno odstavcem 3, písmenem c) v aktuálním VO), nebo hudbou (odstavec 3 písmeno g) v aktuálním VO). Jiný smysl tohoto bodu nenacházím.

„(8) b) maximální délka nepřerušovaného vysílání (relace) hotspotu je 2 minuty. Poté musí hotspot automaticky alespoň na 5 sekund ukončit vysílání;“, uvádí nový návrh. Protože každý, kdo tuto větu četl, ji pochopil zcela jinak, nechal jsem si tuto větu vysvětlit přímo telefonicky na ČTÚ a musím konstatovat, že její znění už implementováno je. Návrh je myšlen tak, že přesáhne – li hovořící operátor limit 120 sekund, nesmí hotspot, který jeho relaci slyšel a přenesl do sítě, pokračovat v přenosu jeho relace do sítě dříve, než znovu za pět sekund. Realita je taková, že hotspot poslouchá 119 sekund a je – li relace delší, přestane ji přenášet do sítě. Počká, až operátor relaci zcela ukončí a dále 30 sekund čeká (a tudíž nepřenáší jeho relaci do sítě hotspotů). Tuto podmínku tedy máme splněnu více než je požadováno. Podmínka tedy neznamená, že mezera mezi relacemi musí být 5 sekund. Mnohem výstižnější znění by mělo být například takovéto: (8) b) Maximální doba nepřerušovaného vysílání (relace), přijaté hotspotem a přenesené na jiný hotspot (jiné hotspoty) nesmí přesáhnout dvě minuty. Dojde – li k překročení tohoto limitu, nesmí relace pokračovat dříve, než za 5 sekund.

„(8) c) maximální zisk antény hotspotu je 0 dBd. Hotspoty nelze zřizovat ve vzdálenosti menší než 15 km od státní hranice;“. Tento návrh, ač nevypadá nijak zásadně, opět vzbudil emoce. Se ziskem antén nemám zásadní problém, je to rozumný limit a v praxi bude znamenat, že maximální anténa, použitelná pro hotspoty, je GP 1/2. Takovou anténu nás má na hotspotech většina. A kdo nemáme, budeme se muset přizpůsobit a budeme tento ústupek brát jako oprávněný. Horší je to s novým zřízením „Sudet“. Chápu, že Úřad nechce mít potiže s koordinováním přeshraničních signálů, ale dnes, v době harmonizace, je tento požadavek vcelku zvláštní. Jak k tomu přijdou ti, kteří bydlí kousek od hranic? Mají se přestěhovat? Nebylo by rozumnější stejně jako v případě všeobecného omezení na zisk 0 dBd omezit v pohraničním pásmu třeba délku antény na 1 metr? Taková anténa má v CB pásmu naprosto mizivou účinnost, ale operátorům, bydlícím v pohraničí, by umožnila používat hotspoty. Nikomu za hranicemi by (přízemní vlnou) nevadila. Prosím o zvážení této možnosti. Nebylo by fér někoho připravit o koníčka jen proto, že bydlí na ne zcela „vhodném“ místě. Za vhodnou formulaci považuji například toto: (8) c) maximální zisk antény hotspotu je 0 dBd. Hotspoty v pásmu 15 km od státní hranice smí být provozovány pouze s anténou do délky 100 cm.

Existuje ještě jedno omezení, které by bylo pro komunitu při CB hotspotech akceptovatelné, ač se stále jedná o omezení. Po vcelku velkých softwarových úpravách by bylo možné hotspoty naprogramovat tak, aby vysílaly pouze tehdy, mají – li v dosahu nějakého aktivního operátora. To znamená, že nepřijme – li hotspot žádnou relaci, nebude ani vysílat. Bude pouze čekat na aktivaci. Ta by přišla například odvysíláním CTCSS subtónu ze stanice některého operátora v dosahu konkrétního hotspotu. Pokud by hotspot tuto „výzvu k aktivaci“ přijal, pak by například 4 hodiny byl v síti aktivní (tedy vysílal by a přijímal – choval by se jako každý jiný hotspot). Po uplynutí stanovené doby od posledního příjmu na hotspotu by se tento hotspot opět uvedl do režimu spánku, nevysílal by a čekal by na další aktivaci. Věřím, že v hraničním pásmu by bylo toto řešení účinné. Prosím navrhovatele, aby zvážili i tento můj návrh, namísto úplného zákazu provozu hotspotů v „hraničním pásmu“. Vidím ho ale stále jako horší, než návrh na omezení délky antény, protože zcela omezuje posluchače. Je třeba vzít v úvahu, že posluchačů CB hotspotů jsou nezanedbatelné počty a i pro ně tu CB hotspoty jsou.

Podotýkám, že se pohybujeme v pásmu krátkých vln, tudíž musíme akceptovat signály odražené od ionosféry a zároveň nic neuděláme s tím, že sami tyto signály produkujeme. Abychom jich produkovali co nejméně, stačí snížit počet kanálů, na nichž jsou hotspoty, s čímž nemám zásadní problém. Je ovšem důležité věnovat výběru náležitou energii.

„(8) d) doprava modulace mezi hotspoty smí být vedena prostřednictvím sítí elektronických komunikací. Zdrojem modulace a řídících dat k propojení dvou hotspotů však musí být vždy stanice pracující na kmitočtech dle čl. 2 odst. 2;“, to je opět bod, budící vášně. Především je i zde zdůrazněno, že síť jsou dva hotspoty, což už je z podstaty věci nesmysl. Ovšem je zde potichu vyjádřeno, že se zakazuje propojení do sítě Zello, případně jiných sítí, tedy například i do sítě ODS (což není případ naší sítě, ale v ČR je provozována ještě jedna síť, pro níž je toto propojení zásadní). Byla by škoda toto propojení zrušit, je vcelku oblíbené a hlavně není vůbec zneužívané. Snad jen bych měl výhrady k těm, co jsou líní se z postele natáhnout po mikrofonu a raději vysílají z mobilu – to opravdu není správné. Ovšem řekl bych, že komunita sama si tyto „operátory“ dokáže umravnit. Proto nevidím v zákazu tohoto vypu valný význam. Navíc lze oprávněně konstatovat, že sítě typu Zello lze velmi dobře ovládat, lze autentifikovat uživatele, lze je účinně blokovat, a to výrazně lépe, než je to přímo na pásmu CB, které zcela anonymní a nelze nikoho autentizovat, ani blokovat. Podotýkám, že o propoj do sítě Zello se stará spolek Vysílačka přes mobil, který provádí monitoring provozu a v reálném čase umí s nepoctivými uživateli jednoduše zakročit.

Chápu ovšem snahu tohoto opatření pro případy, kdy by někdo chtěl přenášet do pásma CB například radioamatérský provoz, nebo provoz z pásma PMR, případně sdílených kanálů. S tímto také nesouhlasím, proto bych bod d) navrhl takto: (8) d) doprava modulace mezi hotspoty smí být vedena prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Zdrojem modulace může být buď IP stream ze zdroje, který umožňuje autentizaci, kontrolu a případné blokování jednotlivých účastníků, nebo stanice pracující na kmitočtech dle čl. 2 odst. 2;

„(8) e) za provoz hotspotu odpovídá provozovatel. Ten je povinen učinit taková technická opatření, aby nedocházelo ke zneužití stanice. Zároveň je povinen na žádost Úřadu provést nápravná opatření včetně vypnutí hotspotu v případě, že Úřad vyhodnotí stanici jako zdroj rušení na základě stížnosti na provoz tohoto hotspotu ze strany zahraničních administrací nebo jiných uživatelů stanic využívajících rádiové kmitočty dle čl. 2 odst. 2.“, navrhuje se do nového VO. Nevím, jak si ČTÚ představuje, že budou provozovatelé filtrovat provoz. Ani ČT nedokázala odfiltrovat vulgarity prezidenta Zemana, tak si nedovedu představit, jak by provozovatel hotspotu, mnohdy na desítky kilometrů, mohl učinit nějaké opatření k tomu, aby zamezil například sprosté mluvě. Zároveň z praxe vím, že vzhledem k aktivitám odpůrců sítě hotspotů, již naše síť disponuje mnoha funkcemi, jak zablokovat nevhodný obsah, jelikož odpůrci dokázali jít až za hranu všeho myslitelného, ať už se jedná o propagaci fašismu, nebo urážky komunit, ras a sexuální orientace konkrétních operátorů. (Můj názor je, že právě tito nezodpovědní lidé jsou navrhovateli opatření, která ČTÚ vkládá do návrhu nového VO.) Jistá regulace tedy funguje a je velmi účinná, ovšem dávat ji za povinnost těm, kteří hotspoty provozují, mi nepřijde fér. Provozovatelé by si měli především pohlídat, zda se u CB zařízení náhodou nevyskytl nějaký zesilovač – to by měla být jejich povinnost.

V praxi jdeme trochu jiným směrem, který je i vůči ČTÚ vstřícnější. ČTÚ již přibližně půl roku má možnost (zatím ji nevyužil) přístupu do administračního portálu hotspotů naší sítě. Mohou hotspoty blokovat, omezovat, samozřejmě jen na základě nějakého odůvodnění. Tento bod ještě jistě doladíme, ale rozhodně se nebráním být vůči ČTÚ vstřícný. Mimochodem, takto lze blokovat i Zello, bude – li to potřeba.

Vrátím se k odstavci 3, kde jsou vyznačeny další změny, ovšem ne zcela zásadního charakteru.

(3) d) vysílání bez příjmu na tom samém kanále s výjimkou vysílání krátkých varovných informačních zpráv subjektů dopravní infrastruktury pro řidiče na pozemních komunikacích. Toto vysílání je možné pouze po dobu trvání
krátkodobých mimořádností v dopravě (údržbářské práce, dopravní nehody, …) pro řidiče na pozemních komunikacích, po dobu maximálně však 8 hodin / den;
– s tímto lze souhlasit. Převaděče na CB pásmu jsou vcelku utopie, proto toto omezení („na tom samém kanále“ není nijak omezující. Bude ale omezující pro ty, jenž dodnes na CB pásmu ruší slušné lidi. Snad ho bude ČTÚ vymáhat stejně důsledně, jako je to v návrhu napsáno.

Stejný pocit mám z bodu g):

g) vysílání bez spojení nebo pokusu o navázání spojení s jinou obsluhovanou
stanicí rozhlasového typu.

Bude ČTÚ ovšem reagovat na stížnosti, bude – li toto porušeno? Nedopadne to stejně, jako v případě mé stížnosti na chování „českolipských“ na síti hotspotů? (Prosím, nezaměňujme s klubem Česká Lípa, to jsou slušní lidé!)

Slíbil jsem specifikovat, co jsou kanály A – L. V současné době jsou jimi kanály 50, 55, 56, 60, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 78 a 79. V budoucnu to mohou být jiné, ale u těchto víme, že jsou vhodné k provozu hotspotů, s ničím nekolidují a nejsou zasaženy lokálním rušením v daných lokalitách. Snížením počtu těchto kanálů se snižuje zejména komfort uživatelů. 12 je optimum, ale dovedu si představit provoz bez vysílání subtónu (tudíž nemůže nastat zpětná vazba mezi hotspoty) i na polovině kanálů. Jen za cenu nižšího komfortu pro uživatele. Znovu podotýkám, že vyhrazením kanálů naprosto pozbývá smysl omezit hotspoty jen na spojení dvou.

Na závěr mi ještě dovolte malé zamyšlení. Mnozí mi spílají nad „privatizací kanálů“ CB pásma, ale nemyslím si, že by to takto mělo být vnímáno. Jistě se shodneme, že na CB pásmu, paradoxně od jeho rozšíření na 80 kanálů, již není téměř žádný provoz. to mizivé procento by se bez problémů vtěsnalo i na 10 kanálů, tudíž 80 kanálů je prakticky nevyčerpatelný prostor. Omezí – li se kanály pro hotspoty tak, aby zabíraly například 12 kanálů, a to ještě z „přídavného pásma“ 41-80, pak opravdu nevznikne žádná škoda. Budou – li čísla kanálů citlivě vybrána, a to jak s ohledem na rušení, tak i na stávající využití kanálů, pak budou jistě spokojeni úplně všichni. Je třeba také zvážit, zda obsazovat kanály 70 – 80, vzhledem k jejich funkci na Slovensku (tam se kanály 41 až 69 využívat nesmí). S omezením kanálů pro hotspoty rozhodně souhlasím, je třeba jim dát řád. Chápu, že původní VO s takovýmto provozem nepočítalo, ale nemyslím si, že je fér, aby nové VO se postavilo k hotspotům likvidačně.

Hotspoty dokázaly nemožné – znovu obnovily komunitu, která před lety zanikla (protože už prořídla natolik, že se jednotliví účastníci vzájemně neslyšeli). Navíc omezily choutky některých účastníků po vyšších výkonech, aby se vůbec někam dovolali – teď už jsou hotspoty tak dostupné, že není třeba vyšších výkonů.

Funkce hotspotů je významná i v přípravě na radioamatérský provoz. Mnozí jsme začínali vysíláním v pásmu CB a až následně se z nás stali radioamatéři. Radioamatérů ubývá, stárnou. A noví nejsou, jen málokdo z mladší generace chápe, proč vlastně vysíláme, když je jednodušší telefonovat, nebo chatovat po internetu.

CB Hotspoty jsou velmi podobné provozům DMR, YSF, D-Star, které používají radioamatéři zcela běžně. Navíc se zde případní buducí radioamatéři naučí i provozu a chování v pásmu krátkých vln. Rozhodně je vidím jako přínos. Můžeme si vybrat, zda se bude vysílat na hotspotech, nebo zda se nebude vysílat opět vůbec. Z mého pohledu je jistě lepší, když získáváme jak technické, tak i provozní know-how alespoň nějak.

Není – li vám lhostejné, co se v navrhovaném znění VO chystá, napište prosím na diskusní místo ČTÚ svůj příspěvek. Každý slušný hlas se počítá a ČTÚ si alespoň udělá obrázek o tom, jak jsou CB hotspoty pro následný vývoj budoucích operátorů, techniků a radioamatérů důležité. Zároveň z toho ale pro ČTÚ vyplývá závazek – konečně začít řešit ty, jenž bezostyšně porušují snad ve všech bodech stávající VO i obecné zásady slušného chování a tím narušují hladký chod sítě hotspotů.

Věřte, že jsem v budování sítě hotspotů neměl žádný špatný úmysl a rozhodně nechci pásmo privatizovat, nebo nějak na něm vydělávat. Kdo si myslí, že se náklady na zřízení sítě vrátily, by se měl nad sebou zamyslet. Je to koníček a náklady z něj se většinou vracejí tak, že se něco nového naučíme. Penězi ne.

Jirka Velíšek, OK1ZJV, vedoucí operátor kolektivky OK1OCB, administrátor sítě CB hotspotů a provozovatel serveru cbradio.ok1ocb.cz

V článku byly pro ilustraci použity výstřižky z návrhu VO ze stránek www.ctu.cz

Total Page Visits: 2528 - Today Page Visits: 1

You may also like...